Ge-Baek Hosin Sool

Škola Taekwon-Do ITF

           

Sedžong tul 세종틀 Se-jong pattern

Seznam vzorů

Počet pohybů:24
Počet útoků:11
Počet útoků rukama:9
Počet útoků nohama:2
Počet bloků:11
Počet bloků rukama:11
Počet bloků nohama:0
Počet přípravných postojů:2
Diagram:

Nové techniky

1.
kodžong so pchalmok nopchunde tebi makki 
gojung so palmok nopunde daebi makgi
고정서팔목높은데대비막기 
fixed stance while executing a high guarding block with the forearm 
2.
kodžong so jop pchalgup tulkchi 
gojung so yop palkup tulgi
고정서때팔굽뚫기 
fixed stance while executing a thrust with the side elbow 
3.
konnun so sonbadak paro nullo makki 
gunnun so sonbadak baro noollo makgi
걷는서손바닥바로눌러막기 
walking stance while executing a pressing block with the palm 
4.
niundža so sonkchal nopchunde tebi makki 
niunja so sonkal nopunde daebi makgi
ㄴ자서손칼데옆때대비막기 
L stance while executing a high guarding block with a knife-hand 
5.
sason so sang sonbadak nullo makki 
sasun so sang sonbadak noollo makgi
사선서쌍손바닥눌러막기 
diagonal stance while executing a pressing block with a twin palm 
6.
vebal so pakat pchalmok nopchunde jop makki pchalmok nadžunde pande jop makki 
waebal so bakat palmok nopunde yop makgi palmok najunde bandae yop makgi
외발서바깥팔목높은데옆막기팔목낮은데반대옆막기 
one-leg stance while executing a high side block with the outer forearm and low reverse side block with the forearm 
7.
vebal so tung čumok jobap terigi 
waebal so dung joomuk yobap taerigi
외발서등주먹옆앞때리기 
one-leg stance while executing a side front strike with the back forearm 

Seznam technik

Výchozí postoj: moa čunbi sogi B moa junbi sogi B 모아준비서기 close ready stance B

1.
konnun so pchalmok nadžunde makki 
gunnun so palmok najunde makgi
걷는서팔목낮은데막기 
walking stance while executing a low block with the forearm 
2.
niundža so sang pchalmok makki 
niunja so sang palmok makgi
ㄴ자서쌍팔목막기 
L stance while executing a twin foream block 
3.
kaunde jopčcha čirugi 
kaunde yopcha jirugi
가운데옆차지르기 
a middle side piercing kick 
4.
konnun so čchukchjo makki 
gunnun so chukyo makgi
걷는서추켜막기 
walking stance while executing a rising block 
5.
annun so sonkchal jop terigi 
annun so sonkal yop taerigi
앉는서손칼옆때리기 
sitting stance while executing a middle outward strike 
6.
moa čunbi sogi B 
moa junbi sogi B
모아준비서기 
close ready stance B  
7.
tvimjo kjočcha so tung čumok nopchunde jop terigi 
twimyo kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
뛰며겨차서등주먹높은데옆때리기 
jump forming X stance while executing a high side strike with the back fist 
8.
konnun so nopchunde ap čirugi 
gunnun so nopunde ap jirugi
걷는서높은데앞지르기 
walking stance while executing a high punch 
9.
kodžong so pchalmok nopchunde tebi makki 
gojung so palmok nopunde daebi makgi
고정서팔목높은데대비막기 
fixed stance while executing a high guarding block with the forearm 
10.
konnun so son sonkut tulkchi 
gunnun so sun sonkut tulgi
걷는서선손끝뚫기 
walking stance while executing a middle thrust with the straight fingertip 
11.
konnun so tung čumok nopchunde jop terigi 
gunnun so dung joomuk nopunde yop taerigi
걷는서등주먹높은데옆때리기 
walking stance while executing a high side strike with the back fist 
12.
annun so sonbadak turo makki 
annun so sonbadak duro makgi
앉는서손바닥들어막기 
sitting stance while executing a scooping block with a palm 
13.
kaunde tolljo čchagi 
kaunde dollyo chagi
가운데돌려차기 
a middle turning kick 
14.
tvimjo kjočcha so tu pchalmok nopchunde makki 
twimyo kyocha so doo palmok nopunde makgi
뛰며겨차서두팔목높은데막기 
jump forming X stance while executing a high block with the double forearm 
15.
annun sogi
15. nurin tongdžak 
annun sogi
15. nurin tongjak
앉는서기
15. 느린 동작 
sitting stance
15. slow motion 
16.
annun so tung čumok ap terigi 
annun so dung joomuk ap taerigi
앉는서등주먹앞때리기 
sitting stance while executing a front strike with the back fist  
17.
ibo omgjo tidimjo nagagi sason so sang sonbadak nullo makki 
ibo omgyo didimyo nagagi sasun so sang sonbadak noollo makgi
2보옮겨디디며나가기사선서쌍손바닥눌러막기 
double stepping forward forming diagonal stance while executing a pressing block with a twin palm 
18.
konnun so tu pandalson kaunde makki 
gunnun so doo bandalson kaunde makgi
걷는서두반달손가운데막기 
walking stance while executing a middle double arc-hand block 
19.
vebal so pakat pchalmok nopchunde jop makki pchalmok nadžunde pande jop makki 
waebal so bakat palmok nopunde yop makgi palmok najunde bandae yop makgi
외발서바깥팔목높은데옆막기팔목낮은데반대옆막기 
one-leg stance while executing a high side block with the outer forearm and low reverse side block with the forearm 
20.
konnun so sonbadak paro nullo makki
20. nurin tongdžak 
gunnun so sonbadak baro noollo makgi
20. nurin tongjak
걷는서손바닥바로눌러막기
20. 느린 동작 
walking stance while executing a pressing block with the palm
20. slow motion 
21.
vebal so tung čumok jobap terigi 
waebal so dung joomuk yobap taerigi
외발서등주먹옆앞때리기 
one-leg stance while executing a side front strike with the back forearm 
22.
kodžong so jop pchalgup tulkchi 
gojung so yop palkup tulgi
고정서때팔굽뚫기 
fixed stance while executing a thrust with the side elbow 
23.
niundža so sonkchal nopchunde tebi makki 
niunja so sonkal nopunde daebi makgi
ㄴ자서손칼데옆때대비막기 
L stance while executing a high guarding block with a knife-hand 
24.
niundža so paro čirugi 
niunja so baro jirugi
ㄴ자서바로앞지르기 
L stance while executing a middle punch 

Závěrečný postoj: moa čunbi sogi B moa junbi sogi B 모아준비서기 close ready stance B

Význam

Je pojmenován podle největšího korejského krále Sedžonga, který v roce 1443 vynalezl korejskou abecedu a byl také významný meteorolog. Diagram tulu znamená krále, 24 pohybů připomíná 24 písmen korejské abecedy.

Se-jong

Sedžong Veliký (7.5.1450 - 8.4.1450) byl čtvrtým krále dynastie Čoson. Na trůn nastoupil r. 1418. Jako princ vynikal v různých studijích a král Taejong ho proto upředňostňoval před jeho dvěma staršími syny. Jeho bratr Yangnyeong raději lovil a věnoval se jiným volnočasovým aktivitám, pročež ho Taejong odstranil z pozice dědice roku 1418. Druhý bratr Hyoryeong se stal mnichem.

Sedžong jmenoval do vlády a na pozice státních zaměstnanců lidi z nejrůznějších sociálních tříd, což byl na svou dobu revoluční krok. Ve vládnutí se řídil neokonfucianismem a povzbuzoval lid, aby se také chovali podle Konfuciova učení. Výsledkem bylo, že se neokonfucianismus stal sociální normou Koreje té doby.

V zahraniční politice uzavřel několik dohod jak s Čínou, tak s Japonskem, díky nimž se zvýšil obchod.

Byl efektivní ve vojenském plánování. Vytvořil vojenské předpisy k posílení bezpečnosti království, podporoval rozvoj korejské vojenské technologie, byly testovány různé druhy děl a ohnivých šípů, stejně jako používání střelného prachu. V květnu 1419 se král Sedžong (pod vedením svého otce) vydal na k ostrovu Tsushima, aby zde odstranil japonské piráty, kteří zde operovali, což se do září úspěšně podařilo. Na severu rozšířil území o část dnešního Mandžuska.

Sedžongovi jsou připisovány i velké zásluhy ve vědě. Pro zemědělce sepsal příručku obsahující informace o různých technikách pěstování v různých regionech. Všiml si inteligentního Jang Yeong-sila, který pocházel ze spodní společenské třídy a poskytl mu vládní postavení a financování (přes protesty úředníků, kteří říkali, že taková osoba nemůže stoupnout mezi šlechtice). Jang vytvořil významné návrhy pro vodní a sluneční hodiny, dešťová měřidla a armilární koule. Sedžongovi astronomové také vytvořili kalendář se Soulem jako primárním poledníkem (do té doby se používal čínský závislý na poloze čínského hlavního města).

Sedžong se též zabýval oblastí humanismu. V roce 1426 zavedl pro ženy 100 dnů mateřské dovolené, ke které roku 1434 připojil také měsíc otcovské dovolené. V roce 1430 se chystal provést daňové reformy. Před jejich zavedením provedl celonárodní průzkum veřejného mínění, který se týkal více jak 170 000 lidí. Přibližně 57 % se vyslovilo pro schválení navrhované reformy. V zemědělských reformách zavedl pro zemědělce daň, která byla odvislá od velikosti úrody. Zemědělci se tedy mohli více starat o své plodiny a méně o daňové kvóty.

Král Sedžong velice ovlivnil korejsou historii vytvořením Hangulu - fonetického psacího systému pro korejský jazyk. Až do této doby psali lidé pomocí čínských znaků. Vzhledem k zásadním rozdílům mezi korejštinou a čínštinou a vzhledem k velkému počtu čínských znaků bylo pro lidi z nižších společenských tříd téměř nemožné naučit se psát. Sedžong vytvořil korejskou abecedu s 28 znaku (4 jsou nyní zastaralé), přičemž cílem bylo, aby korejci ze všech tříd četli a psali. Znaky pro souhlásky jsou založeny na zjednodušeném diagramu vzorů vytvořených lidskými řečovými orgány (ústa, jazyk, zuby) při vytváření zvuku, samohlásky jsou tvořeny kombinací tečeka čar představujících nebe (kruhová tečka), země (vodorovná čára) a člověka (svislá čára).

Sedžong umírá na následky cukrovky roku 1450. Očekával, že jeho nemocný syn Munjong nebude žít dlouho, a tak žádal učence Halla, aby dával pozor na jeho vnuka Danjonga. Munjong zemřel 2 roky po nástupu na trůn a Danjong se tak dostal na trůn ve věku 12 let. Sejongův druhý syn Sejo v roce 1455 uchvátil trůn pro sebe, celé království se tak dostává do mocenských bojů a končí období politické stability, kterou král Sedžong nastolil.

Vzor se učí nositelé technického stupně V. dan.